ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rond het Vuur Taroaching©: Het bedrijf Rond het Vuur Taroaching©, gevestigd te Breda, Agaatstraat 41-b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20146026 dat diensten levert op het gebied van tarotconsulten, Taroachingstrajecten en workshops.

Opdrachtnemer: Nicole Maessen, handelend als zelfstandig gevestigd Tarot Mediator en Coach voor Rond het Vuur Taroaching©.

Opdrachtgever / cliënt: degene aan wie de opdrachtnemer coach advies verleent, dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden.

2.1 De overeenkomst voor het volgen van tarotconsulten, Taroachingstrajecten en workshops wordt aangegaan nadat een verkennend gesprek gevoerd is. Voor de gehele behandeling kan vast tarief of een prijs per sessie worden afgesproken. Afhankelijk van de resultaten kunnen er meer of minder sessies plaatsvinden.

2.2 Nadat een overeenkomst tussen Rond het Vuur Taroaching© en opdrachtgever c.q. cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan de opdrachtnemer beginnen met de tarotconsulten of het traject met opdrachtgever c.q. cliënt. Hiervan kan alleen worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

3.2 Rond het Vuur Taroaching© behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever, of door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren.

Artikel 3 – Tarieven

Bij het verkennend gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de opdrachtnemer de opdrachtgever c.q. cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten.

Rond het Vuur Taroaching© behoudt zich het recht voor, de met de opdrachtgever c.q. cliënt overeengekomen prijs voor de door opdrachtnemer te leveren diensten eenzijdig en/of tussentijds aan te passen. Bij onvoorziene extra kosten is opdrachtnemer gerechtigd tot het doorberekenen hiervan.

Artikel 4 – Verhindering

4.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, of andere overmachtsituaties, waardoor opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

4.2 Indien de opdrachtgever c.q. cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever c.q. cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de opdrachtnemer geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de opdrachtgever c.q. cliënt in rekening te brengen.

4.3 Workshops: annuleren door opdrachtgever c.q. cliënt van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit: 100% van het overeengekomen tarief.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Opdrachtgever c.q. cliënt ontvangt een factuur. Deze factuur dient voor de vervaldatum te zijn overgemaakt naar de op factuur vermelde postbankrekening. De vervaldatum is acht dagen na dagtekening van de factuur.

5.2 Bezwaren, vragen of onduidelijkheden ter zake het gefactureerde moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor vervaldatum, gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kunnen worden.

5.3 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Rond het Vuur Taroaching© gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen alsmede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever c.q. cliënt zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever c.q. cliënt jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Rond het Vuur Taroaching© zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is een inspanningsverplichting aangegaan binnen het kader van haar beroepsuitoefening. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verrichte werkzaamheden.

6.2 De tarotconsulten, taroachingstrajecten en workshops van Rond het Vuur Taroaching© zijn naar hun aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. Rond het Vuur Taroaching© heeft in die zin een inspanningsverplichting.

6.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever c.q. cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.4 De opdrachtgever c.q. cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de opdrachtnemer en de opdrachtgever c.q. cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

Alle teksten, modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Rond het Vuur Taroaching© voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Rond het Vuur Taroaching© en mogen niet door opdrachtgever c.q. cliënt zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de cliënt in opdracht van diens werkgever gecoacht wordt. Alleen wanneer de opdrachtgever c.q. cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is dan wel wordt overtreden of als opdrachtnemer daar anderszins wettelijk toe verplicht is, zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.

8.3 Rond het Vuur Taroaching© is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers c.q. cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 9 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Rond het Vuur Taroaching© behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van Rond het Vuur Taroaching©.

Rond het Vuur Taroaching© - Versiedatum 31-10-2009